Đại học edX|Khoá:03|Họ&Tên:Nguyễn Thị Kiều|Môn:Phương pháp học tập chủ động| Bài tập số:07

1 Lượt xem
Published
Họ tên Sinh viên: Nguyễn Thị Kiều
Khoá: 03
MSSV: CUV021HP026
Ngành: Marketing
Môn: Phương pháp học tập chủ động
Chủ đề của bài tập: Hành tốt
Hoàn thành bài tập buổi: 07
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đình Hùng
Link bài viết luận: https://drive.google.com/drive/folders/113RvcYkyVtYoFg9FnAdAXBZ9BTta4YaN
Link Facebook cá nhân: https://m.facebook.com/nguyenthi.kieu.7106
Chủ đề bài tập trước: Nói thạo
-------------------------------------------
Đại học edX - Làm trước học sau
70% Thực hành - 30% Lý thuyết
Website: https://www.edx.edu.vn
Điện thoại: 024 224 11911
Thể loại
Hướng Dẫn Cách Làm